Slapukų ir privatumo politika

Slapukų politika

Siekdami pagerinti Jūsų naršymą ir patirtį šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelės apimties informacijos elementai, kurie siunčiami į Jūsų įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi Jūsų kompiuteryje tam, kad būtų palengvintas naudojimasis mūsų internetine svetaine bei pritaikytas interneto svetainės turinys prie naudotojų poreikių. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę svetainę, ji gali atkurti slapuke išsaugotą informaciją, siekiant informuoti internetinę svetainę apie ankstesnius vartotojo veiksmus joje.

Slapukai būna dvejopi – (1) laikinieji slapukai (arba seanso slapukai), kurie pašalinami, kai užveriama naršyklė, bei (2) nuolatiniai slapukai, kurie nėra pašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba baigiasi jų galiojimas.

Slapukų surinkta informacija mums leidžia užtikrinti galimybę nevaržomai naršyti mūsų internetinėje svetainėje bei lengviau suvokti vartotojų poreikius bei tobulinti svetainės lankytojų aptarnavimą.. Naudojant slapukus Jūs esate atpažįstamas kaip svetainės lankytojas, taip pat slapukai naudojami atpažįstant sugrįžtantį vartotoją. Be kita ko, yra fiksuojami svetainės lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė svetainėje, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas bei kokia informacija yra dažniau skaitoma.

Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau esant poreikiui Jūs galite pakeisti savo internetinės naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami arba kaskart gautumėte pranešimą, kai interneto svetainėje prašoma naudoti slapuką. Informuojame, jog tokiu atveju, mūsų internetinės svetainės veikimas gali sulėtėti bei kai kurios iš svetainės funkcijų gali neveikti.

Informuojame, kad tuo atveju, kai naršote mūsų internetinėje svetainėje ir Jūsų nustatymai priima slapukus, tai laikoma Jūsų aiškiu sutikimu naudoti slapukus mūsų internetinėje svetainėje.

 

Privatumo politika

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokiais tikslais renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, gautus Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko Umega Group, AB (toliau vadinama – Bendrovė).

Buveinės adresas: Utenos r. sav. Utenos m. Metalo g. 5

Kontaktinė informacija

Umega Group, AB

Metalo g. 5, Umega

El. p.: info@umegagroup.com

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI  IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

  • Palaikyti santykius su klientais, teikti naujienas apie pakitusias paslaugas ir/ar siūlomas prekes, sukurti galimybes susiekti su Bendrovės atstovais klientams rūpimais klausimais;
  • Gerinti klientų žinias apie Bendrovės teikiamas paslaugas bei siūlomas prekes, įrangą;
  • Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
  • Reprezentuoti Bendrovę ir reklamuoti Bendrovės siūlomas įsigyti prekes, įrangą bei teikiamas paslaugas

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

SURINKTI ASMENS DUOMENYS

Bendrovės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus: vardas, pavardė, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, darbovietė. Tais atvejais, kai duomenų subjektas pateikia savo CV internetinėje svetainėje, gali būti renkama tokia informacija kaip duomenų subjekto vardas, pavardė, atvaizdas, gimimo data, išsilavinimas ir kita duomenų subjekto CV nurodyta informacija.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į Bendrovės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetines svetaines gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje bei paklausimo, užklausos pateikimo momento ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIS

Bendrovė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių Bendrovės internetinėje svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei ir/ar veikiantiems Bendrovės vardu, dukterinėms Bendrovės įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
  • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.
  • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Su šia privatumo politika galima susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėjewww.umegaagro.com. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, informuojant apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką Bendrovės internetinėje svetainėje.